Bảo trì hoàn tất!

Cảm ơn quý khách đã thông cảm trong thời gian website bảo trì. Người Việt ABC xin kính tặng quý khách mã giảm giá thêm 50% off cho tất cả các gói đăng tin.
Promotion code: NVABC50. Ngày hết hạn: June 30, 2024.

Bảo trì hoàn tất!

Cảm ơn quý khách đã thông cảm trong thời gian website bảo trì. Người Việt ABC xin kính tặng quý khách mã giảm giá thêm 50% off cho tất cả các gói đăng tin.
Discount code: NVABC50. Ngày hết hạn: June 30, 2024.

Điều Khoản Sử Dụng

Sau đây là các điều khoản và thỏa thuận pháp lý giữa bạn và trang web NguoiVietABC.com. Bằng cách truy cập, xem hoặc sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản sau. Nếu không, vui lòng dừng việc sử dụng tại đây và liên lạc với chúng tôi nếu cần.
Chúng tôi có thể thay đổi các Điều Khoản Sử Dụng và các thông tin khác trên trang web NguoiVietABC.com mà không cần thông báo cho bạn.


Sử dụng NguoiVietABC

Khi sử dụng NguoiVietABC (bao gồm NguoiVietABC.com và các trang web, dịch vụ, ứng dụng và các công cụ liên quan) bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:
• vi phạm bất kì pháp luật nào của nước hiện hành;
• vi phạm quy chế đăng bài;
• đăng bất kỳ nội dung đe doạ, lạm dụng, phỉ báng, khiêu dâm, hoặc không phù hợp với văn hóa của nước hiện hành;
• đăng hoặc truyền đạt bất kỳ nội dùng nào sai lệch hoặc gây hiểu nhầm;
• vi phạm quyền của bên thứ ba;
• phân phát thư rác;
• phân phát virus hoặc các công nghệ khác có thể gây hại cho NguoiVietABC hoặc lợi ích hay tài sản của người sử dụng NguoiVietABC;
• gây bất cứ ảnh hưởng nào đến cơ sở hạ tầng hoặc can thiệp vào quá trình vận hành của NguoiVietABC;
• sao chép, sửa đổi, hoặc phân phối nội dung của bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý của họ;
• sử dụng bất kỳ robot spider, scraper hoặc các phương tiện tự động khác để truy cập vào NguoiVietABC và thu thập nội dung cho bất cứ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi;
• thu thập thông tin về người khác, bao gồm địa chỉ email, mà không có sự đồng ý của họ;
• sao chép, sửa đổi hoặc phân phối quyền và nội dung từ trang web, dịch vụ, ứng dụng hoặc công cụ của NguoiVietABC, hoặc bản quyền và thương hiệu của NguoiVietABC;
• bỏ qua các biện pháp được sử dụng để ngăn hoặc hạn chế truy cập vào NguoiVietABC;
• bán bất kỳ mặt hàng giả mạo hoặc vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền khác của bên thứ ba.
Bạn tự chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung mà bạn đăng tải trên NguoiVietABC và bất kỳ hậu quả nào có thể xảy ra từ các nội dung đó. Chúng tôi giữ quyền từ chối hoặc xóa nội dung mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc vi phạm các điều khoản trên. Chúng tôi cũng có quyền hạn chế việc sử dụng NguoiVietABC của người dùng tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc từ chối đăng ký của người dùng. Nếu chúng tôi tin rằng bạn vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi có thể thông báo cho người sử dụng NguoiVietABC khác đã liên lạc với bạn.


Thị Trường khác

Một số tính năng của NguoiVietABC có thể hiển thị quảng cáo của bạn trên các trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ khác. Bằng cách sử dụng NguoiVietABC, bạn đồng ý rằng quảng cáo của bạn có thể được hiển thị trên các trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ khác. Các điều khoản cho các trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ khác của chúng tôi tương tự với các điều khoản này nhưng bạn có thể phải tuân theo các luật bổ sung hoặc các hạn chế khác ở các quốc gia nơi quảng cáo của bạn được đăng. Khi bạn chọn đăng quảng cáo của mình trên một trang web, dịch vụ, ứng dụng hoặc công cụ khác, bạn có thể có trách nhiệm đảm bảo rằng nó không vi phạm các chính sách về trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ khác. Chúng tôi có thể xóa quảng cáo của bạn nếu quảng cáo được báo cáo trên bất kỳ trang web, dịch vụ, ứng dụng hoặc công cụ nào của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi cho rằng nó gây ra vấn đề hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc chính sách nào.


Phí và Dịch Vụ

Nếu dịch vụ bạn sử dụng có thu phí, bạn có thể xem xét và chấp nhận các điều khoản vào thời điểm bạn đăng quảng cáo. Hiện tại, lệ phí của chúng tôi được tính bằng Đô la Mỹ. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi đối với chính sách phí của chúng tôi trên trang web NguoiVietABC. Chúng tôi có thể chọn tạm thời thay đổi phí cho các sự kiện quảng cáo hoặc các dịch vụ mới; những thay đổi này có hiệu quả khi chúng tôi công bố sự kiện quảng cáo hoặc dịch vụ mới.
Bạn có trách nhiệm trả phí cho NguoiVietABC khi đến hạn. Nếu không, chúng tôi có thể hạn chế khả năng sử dụng dịch vụ của bạn. Nếu phương thức thanh toán của bạn không thành công hoặc tài khoản của bạn quá hạn, chúng tôi có thể thu các khoản phí phải trả bằng cách sử dụng các cơ chế thu khác.
Bạn đồng ý rằng quảng cáo của bạn có thể bị xóa khỏi trang web, dịch vụ, ứng dụng hoặc công cụ của NguoiVietABC trong trường hợp chúng tôi tin rằng những Điều Khoản Sử Dụng, bao gồm Quy Tắc Đăng Bài của chúng tôi, bị vi phạm, trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong trường hợp bạn phải trả một khoản phí cho việc hiển thị quảng cáo đó, bạn có thể được hoàn lại phí đó. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền không hoàn lại tiền cho người sử dụng NguoiVietABC vì bất kỳ khoản phí nào được thanh toán thông qua việc sử dụng trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của chúng tôi trong các trường hợp sau:
• Nếu bạn vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng và các Quy Tắc Đăng Bài, bao gồm nhưng không giới hạn;
• Nếu quảng cáo của bạn đã hiển thị trên các trang web, dịch vụ, ứng dụng hoặc công cụ của NguoiVietABC, ngay cả trong một khoảng thời gian giới hạn;
• Nếu quảng cáo của bạn được đặt trong mục Quảng Cáo hoặc các mục tương tự khác của NguoiVietABC;
• Nếu bạn tự xoá quảng cáo;
• Nếu bạn gửi các quảng cáo trùng lặp;
• Nếu chúng tôi tin rằng quảng cáo của bạn có được đăng sai danh mục;
• Xin lưu ý rằng danh sách trên không đầy đủ.


Nội dung 

NguoiVietABC bao gồm nội dung từ chúng tôi, bạn và những người dùng khác. Nội dung được hiển thị trên hoặc thông qua NguoiVietABC được bảo vệ theo luật bản quyền và các công ước quốc tế. Bạn đồng ý không sao chép, phân phối hoặc chỉnh sửa nội dung từ NguoiVietABC nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được phép dùng kỹ thuật hoặc bằng cách khác xem bất kỳ mã nguồn có trong NguoiVietABC. Không giới hạn các điều đã nói ở trên, bạn đồng ý không sao chép, bán lại, hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào của NguoiVietABC (ngoài nội dung của riêng bạn). Khi bạn cung cấp cho chúng tôi nội dung, bạn cho phép chúng tôi và cho biết rằng bạn có quyền cấp cho chúng tôi quyền độc quyền, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không huỷ ngang, không phải trả tiền bản quyền, cấp dưới (thông qua nhiều tầng) để thực hiện bất kỳ và tất cả bản quyền, công khai, thương hiệu, thiết kế, cơ sở dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung đó, bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào dù đã biết hoặc được phát hiện trong tương lai và trên tất cả các trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ khác. Ngoài ra, bạn từ bỏ tất cả các quyền mà bạn có trong nội dung trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
NguoiVietABC đôi khi có thể sử dụng các nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba để bổ sung thông tin bạn đã cung cấp trong các bài quảng cáo. Điều này có thể bao gồm mô tả, thông số sản phẩm và các nội dung khác. Bạn có thể sử dụng những thông tin đó trong thời gian quảng cáo của bạn nằm trên trang NguoiVietABC. Thông tin được cung cấp có thể phải tuân theo bản quyền, nhãn hiệu và / hoặc các biện pháp bảo vệ khác. Sự chấp thuận này có thể được sửa đổi hoặc thu hồi bất cứ lúc nào theo ý riêng của NguoiVietABC.
Bạn có thể không có cơ hội để xem lại tất cả các dữ liệu bổ sung trước khi đăng một quảng cáo. NguoiVietABC không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các dữ liệu bổ sung do bên thứ ba cung cấp. Bạn tiếp tục chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quảng cáo của bạn là chính xác, không bao gồm thông tin gây hiểu lầm và tuân thủ đầy đủ các Điều Khoản Sử Dụng này và tất cả các chính sách khác của NguoiVietABC. Nếu bạn nhận thấy thông tin không chính xác sau khi quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Trách nhiệm

Không có điều khoản nào trong các điều khoản này sẽ giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với hành vi sai trái gian lận, hoặc thương tích cá nhân do sự sơ suất hoặc do sơ suất của các đại lý hoặc nhân viên của chúng tôi. Bạn đồng ý không truy trách nhiệm đối với chúng tôi về những điều người khác đăng hoặc làm.
Chúng tôi không đánh giá bài đăng của người dùng và không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa người dùng. Vì hầu hết các nội dung trên NguoiVietABC đến từ những người dùng khác, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của các bài đăng hoặc thông tin liên lạc của người dùng hoặc chất lượng, sự an toàn hoặc tính hợp pháp của những gì được cung cấp.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin hay nội dung nào vi phạm các quyền của bất kỳ người nào khác.
Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không thể liên tục đảm bảo quyền truy cập, không có lỗi hoặc an toàn cho các dịch vụ của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng để duy trì dịch vụ không bị gián đoạn, chúng tôi không thể bảo đảm điều này và chúng tôi không đưa ra lời hứa hoặc đảm bảo (rõ ràng hay ngụ ý) về hoạt động và tính sẵn có của trang web, dịch vụ, ứng dụng hoặc công cụ của chúng tôi.
Theo đó, trong phạm vi pháp luật cho phép chúng tôi từ chối tất cả các bảo đảm, đại diện và điều kiện, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm cả chất lượng, chất lượng thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể và những phát sinh theo quy chế. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào, dù là tiền (bao gồm cả lợi nhuận), hay bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng hay không sử dụng NguoiVietABC của bạn. Một số khu vực pháp lý không cho phép từ chối bảo đảm hoặc loại trừ các thiệt hại, do đó những tuyên bố phủ nhận và loại trừ này có thể không áp dụng cho bạn. Dù vậy, nếu chúng tôi vẫn chịu trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ của chúng tôi đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào (dù là hợp đồng, hành vi sai trái, sự sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt trong việc vi phạm, theo luật pháp hay cách khác) được giới hạn ở tổng lệ phí mà bạn phải trả cho chúng tôi trong 12 tháng trước khi hành động gây ra trách nhiệm pháp lý.


Thông tin cá nhân

Bằng cách sử dụng NguoiVietABC, bạn đồng ý việc thu thập, chuyển, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn bởi NguoiVietABC. Bạn cũng đồng ý nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi trừ khi bạn cho chúng tôi biết rằng bạn không muốn nhận các thông tin như vậy.


Tổng quan

Các điều khoản và các chính sách được đưa lên NguoiVietABC là những thỏa thuận giữa NguoiVietABC và bạn, thay thế cho bất kỳ thỏa thuận nào khác trước đó. Không có cơ quan, quan hệ đối tác, liên doanh, người sử dụng lao động hoặc hợp đồng nhượng quyền thương hiệu được tạo ra bởi các thỏa thuận này.
Nếu chúng tôi không thực thi bất kỳ quy định cụ thể nào, chúng tôi sẽ không từ bỏ quyền của chúng tôi để làm như vậy sau này. Trừ các thông báo liên quan đến nội dung bất hợp pháp hoặc vi phạm, thông báo của bạn cho chúng tôi phải được gửi bằng thư bảo đảm đến NguoiVietABC.com. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn qua địa chỉ email mà bạn cung cấp, hoặc bằng thư bảo đảm. Thông báo được gửi bằng thư bảo đảm sẽ được coi là nhận được năm ngày sau ngày gửi.
Chúng tôi có thể cập nhật bản thỏa thuận này bất cứ lúc nào, với những cập nhật có hiệu lực khi bạn gửi bài tiếp theo hoặc 30 ngày sau khi chúng tôi gửi chính sách cập nhật lên trang web của NguoiVietABC, tuỳ vào thời điểm nào sớm hơn. Không có sự sửa đổi nào khác đối với thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trừ khi được lập thành văn bản, ký bởi người dùng và bởi chúng tôi.
Để được giúp đỡ sử dụng NguoiVietABC, vui lòng xem trang trợ giúp.

Bản So Sánh

    Chưa có bản tin nào.
    Tap the Install icon below, and select Add to Home Screen from list.
    Log in